Denk mee

We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom vragen we bewoners om op verschillende momenten met ons mee te denken.

Eindverslag participatie Ontwikkelkader

Op drie momenten kon u meedenken met het nog concreter maken van de plannen voor Te Werve Oost. Dit is vastgelegd in het Ontwikkelkader. Het eindverslag van de drie participatiemoment kunt u downloaden door op de roze button te klikken.

  Verslag bijeenkomst 28 juni

  Woensdag 28 juni vond de inloopbijeenkomst plaats in het park De Driesprong. Het was een geslaagde middag met een mooie opkomst. In het zonnetje mochten wij ca. 40 belangstellenden verwelkomen.

  • De panelen die stonden opgesteld kunt u hier downloaden
  • Een verslag van deze bijeenkomst volgt op een later moment.

  3 momenten om mee te denken,
  bent u erbij?

  Afgelopen najaar kon u meedenken over de plannen voor Te Werve Oost. De grote lijnen legden we vast in de Nota van Uitgangspunten. Ook bij de volgende stap bent u van harte welkom. Denkt u mee met het concreter maken van de plannen? Dat doen we in het Ontwikkelkader.

  Hierin worden de plannen weer een beetje duidelijker. In het Ontwikkelkader worden bij voorbeeld afspraken opgeschreven over de vorm van de gebouwen en de verkeersontsluiting. Wij nodigen u uit om mee te denken.

  In de afgelopen maand hebben er twee participatiemomenten plaatsgevonden met betrekking tot het plan Te Werve Oost.

  Op 24 mei was dit een klankbordgroep en op 30 mei een wijkwandeling door Te Werve Oost. Tijdens deze momenten gingen we in kleine groepjes in gesprek met bewoners en omwonenden over het plan voor de wijk. We hebben wederom waardevolle informatie van de deelnemers ontvangen. Zo hebben we het gehad over de komst van voorzieningen in de nieuwbouw en hoe de deelnemers het verschillende groen in de openbare ruimte wel of niet gebruiken.

  Met deze input gaan we weer aan de slag en hiervan doen we tijdens de informatiebijeenkomst op 28 juni verslag. 

  We hopen u te zien op deze informatieavond. Deze vindt plaats in het midden van Park de Driesprong, ter plaatse van het openluchttheater.

  Samen op weg naar een nog mooier Te Werve Oost!


   De Nota van Uitgangspunten is definitief

   De uitgangspunten voor het vernieuwingsgebied leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden kon u mee praten en reageren op het concept Nota van Uitgangspunten. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. Hierin staat wat er met de reacties gebeurd. Ook wordt uitgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft beide nota’s dinsdag 21 februari 2023 vastgesteld. Download hier:

   De komende maanden werken we verder aan de plannen
   Allereerst wordt met het zogenaamde Ontwikkelkader vastgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten wordt uitgewerkt in een concreet plan.
   In het Ontwikkelkader wordt bijvoorbeeld ook de bouwhoogten en de verkeersontsluiting vastgelegd. U krijgt gelegenheid om ook op het concept Ontwikkelkader te reageren. Na de zomer stelt de gemeenteraad het Ontwikkelkader vast.

   Terugblik inspraakavond
   15 november 2022

   Tijdens de inspraakavond is er een verslag gemaakt. Dit is een letterlijk verslag van de Inspraakavond. Niet alle vragen zijn tijdens deze avond uitgebreid beantwoord en wellicht algemeen beantwoord. Dit komt doordat er nog veel vragen zijn gesteld over onderwerpen die nog niet zijn uitgewerkt. Er zal uitgebreid worden ingegaan op inspraakreacties in de Nota van Inspraak. Het verslag van de avond vindt u hier:20221115 Verslag inspraakavond Vernieuwing Te Werve Oost

   Tijdens de inspraakavond zelf is er een presentatie gehouden. De presentatie kunt u hier terugzien: presentatiebewoners_inspraakavond 15.11.22. In de presentatie staat ook aangegeven hoe u nog, tot en met 2 december 2022, uw inspraakreactie kunt indienen.

   Publieksversie Nota van Uitgangspunten

   Er is nu een vereenvoudigde versie beschikbaar van de Nota van Uitgangspunten. Deze vindt u hier: 221110_NvU Te Werve_Publieksvriendelijke versie

   Peiling Nota van Uitgangspunten

   De gemeente Rijswijk heeft spelregels en wensen voor deze vernieuwing opgeschreven in een zogenoemde Nota van Uitgangspunten. Mocht u uw mening willen geven dan kan op deze pagina.


   Inspraakavond

   Woensdag 15 november | De Loods te Rijswijk

   Komt u ook naar de Inspraakavond op 15 november?

   Op 15 november houden we weer een bijeenkomst, dit keer een Inspraakavond. Tijdens deze avond wordt door de gemeente Rijswijk en het stedenbouwkundig bureau, een toelichting gegeven op de concept Nota van Uitgangspunten en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. In deze Nota van Uitgangspunten legt de gemeente vast hoe Rijswijk Wonen en gebiedsontwikkelaar Synchroon Te Werve Oost moeten vernieuwen. Het gaat dan onder meer om het aantal woningen, inclusief het aandeel sociale huurwoningen, de hoogte van de nieuwbouw en de inrichting van straten en het groen.

   Tijdens de inspraakavond wordt toegelicht welke wensen en opmerkingen die tijdens de participatie zijn ingebracht. En hoe deze eventueel verwerkt worden in de Nota van Uitgangspunten. Tijdens de Inspraakavond kunt u mondeling of schriftelijk een reactie geven hierop. Ook kunt u aangeven als u bijvoorbeeld iets mist rondom de participatie. Na de Inspraakavond kunt u ook nog twee weken lang, tot en met 29 november nog schriftelijk reageren.

   Let op: u kunt tijdens deze avond geen vragen stellen rondom uw persoonlijke (huur)situatie. Hiervoor kunt u terecht bij Rijswijk Wonen. 

   Na twee weken is de inspraakperiode is afgelopen. Dan wordt hiervan een verslag opgesteld, dat aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. U kunt dit verslag straks vinden op: samen.rijswijk.nl en wonenintewerve.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de manier waarop u schriftelijk uw inspraakreactie in kunt dienen.

   Na 29 november wordt de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door het gemeentebestuur.

   Eerder hebben wij u tijdens de “Denk Mee Inloopavond” op 20 oktober, geïnformeerd over de vernieuwing van Te Werve Oost en gevraagd om met ons mee te denken. Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden. En organisaties in en rond de wijk is om een reactie gevraagd. Een eerste terugkoppeling van deze reacties geven wij tijdens deze inspraakavond.

   Wat: Inspraakavond
   Wanneer: dinsdag 15 november 2022 – van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur
   Waar: De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk


   Bewoners over Te Werve

   De afgelopen maanden hebben wij de bewoners van Te Werve gevraagd wat zij fijn vinden aan de wijk Te Werve en waar ze niet zo blij mee zijn. Dat deden we met een online vragenlijst, maar ook met gesprekken aan de deur. In deze PDF is samengevat wat de bewoners hebben geantwoord. 

   Op 20 oktober jl. vond er een “Denk Mee” Inloopavond plaats. Hieronder treft u het verslag van deze avond aan. Verslag inloopbijeenkomst TWO d.d. 20.10.22


   Interesse?

   Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

   Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

   Privacyverklaring