Denk mee

We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom vragen we bewoners om op verschillende momenten met ons mee te denken.


Terugblik inspraakavond
15 november 2022

Tijdens de inspraakavond is er een verslag gemaakt. Dit is een letterlijk verslag van de Inspraakavond. Niet alle vragen zijn tijdens deze avond uitgebreid beantwoord en wellicht algemeen beantwoord. Dit komt doordat er nog veel vragen zijn gesteld over onderwerpen die nog niet zijn uitgewerkt. Er zal uitgebreid worden ingegaan op inspraakreacties in de Nota van Inspraak. Het verslag van de avond vindt u hier:20221115 Verslag inspraakavond Vernieuwing Te Werve Oost

Tijdens de inspraakavond zelf is er een presentatie gehouden. De presentatie kunt u hier terugzien: presentatiebewoners_inspraakavond 15.11.22. In de presentatie staat ook aangegeven hoe u nog, tot en met 2 december 2022, uw inspraakreactie kunt indienen.

Publieksversie Nota van Uitgangspunten

Er is nu een vereenvoudigde versie beschikbaar van de Nota van Uitgangspunten. Deze vindt u hier: 221110_NvU Te Werve_Publieksvriendelijke versie

Peiling Nota van Uitgangspunten

De gemeente Rijswijk heeft spelregels en wensen voor deze vernieuwing opgeschreven in een zogenoemde Nota van Uitgangspunten. Mocht u uw mening willen geven dan kan op deze pagina.


Inspraakavond

Woensdag 15 november | De Loods te Rijswijk

Komt u ook naar de Inspraakavond op 15 november?

Op 15 november houden we weer een bijeenkomst, dit keer een Inspraakavond. Tijdens deze avond wordt door de gemeente Rijswijk en het stedenbouwkundig bureau, een toelichting gegeven op de concept Nota van Uitgangspunten en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. In deze Nota van Uitgangspunten legt de gemeente vast hoe Rijswijk Wonen en gebiedsontwikkelaar Synchroon Te Werve Oost moeten vernieuwen. Het gaat dan onder meer om het aantal woningen, inclusief het aandeel sociale huurwoningen, de hoogte van de nieuwbouw en de inrichting van straten en het groen.

Tijdens de inspraakavond wordt toegelicht welke wensen en opmerkingen die tijdens de participatie zijn ingebracht. En hoe deze eventueel verwerkt worden in de Nota van Uitgangspunten. Tijdens de Inspraakavond kunt u mondeling of schriftelijk een reactie geven hierop. Ook kunt u aangeven als u bijvoorbeeld iets mist rondom de participatie. Na de Inspraakavond kunt u ook nog twee weken lang, tot en met 29 november nog schriftelijk reageren.

Let op: u kunt tijdens deze avond geen vragen stellen rondom uw persoonlijke (huur)situatie. Hiervoor kunt u terecht bij Rijswijk Wonen. 

Na twee weken is de inspraakperiode is afgelopen. Dan wordt hiervan een verslag opgesteld, dat aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. U kunt dit verslag straks vinden op: samen.rijswijk.nl en wonenintewerve.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de manier waarop u schriftelijk uw inspraakreactie in kunt dienen.

Na 29 november wordt de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door het gemeentebestuur.

Eerder hebben wij u tijdens de “Denk Mee Inloopavond” op 20 oktober, geïnformeerd over de vernieuwing van Te Werve Oost en gevraagd om met ons mee te denken. Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden. En organisaties in en rond de wijk is om een reactie gevraagd. Een eerste terugkoppeling van deze reacties geven wij tijdens deze inspraakavond.

Wat: Inspraakavond
Wanneer: dinsdag 15 november 2022 – van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur
Waar: De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk


Bewoners over Te Werve

De afgelopen maanden hebben wij de bewoners van Te Werve gevraagd wat zij fijn vinden aan de wijk Te Werve en waar ze niet zo blij mee zijn. Dat deden we met een online vragenlijst, maar ook met gesprekken aan de deur. In deze PDF is samengevat wat de bewoners hebben geantwoord. 

Op 20 oktober jl. vond er een “Denk Mee” Inloopavond plaats. Hieronder treft u het verslag van deze avond aan. Verslag inloopbijeenkomst TWO d.d. 20.10.22


Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring